Bull & Bear

Når du har bestemt deg for å oppnå dobbel avkastning, eller mer

Viktig informasjon
Handelsbankens Bull- og Bear gir investor en eksponering som på daglig basis er to eller tre ganger høyere enn eksponert beløp. Dette innebærer at investor, når verdien av for eks. OBX-indeksen endrer seg med 1 prosent, endrer verdien av produktet seg med 3 prosent. Dette medfører også at hvis markedet går imot investors eksponering, blir tapet to eller tre ganger så stort på daglig basis. Produktene har dermed høy risiko og er ikke egnet som spareprodukter. Investor kan tape hele sin investering.

Handelsbankens Bull – og Bear ETN-er er komplekse finansielle instrumenter. Før investor kan handle slike produkter må investor sette seg grundig inn i produktmateriale, som kan leses på denne side. Lenke til produktmateriale finner du også.

Brosjyre (pdf)
Slutlige villkor
Grunnprospekt


Markeder der oksen og bjørnen kan vokse seg sterke

Handelsbanken tilbyr et bredt tilbud av Bull & Bear ETN-er. Hvert verdipapir har et eget kortnavn på børsen. Kortnavnet beskriver hvilket marked verdipapiret er koblet til og om det er et Bull eller Bear ETN. Verdipapirets kortnavn leses på følgende måte.

BULL OLJE HA. Bull forteller at du tjener penger om markedet stiger. OLJE innebærer at verdipapiret er koblet til oljeprisen. Til slutt viser HA at verdipapiret er utstedt av Handelsbanken.

BEAR OLJE HA. Bear forteller at du tjener penger om markedet faller. OLJE innebærer
at verdipapiret er koblet til oljeprisen. Til slutt viser HA at verdipapiret er utstedt av Handelsbanken.

Tabellen viser tilbudet. Tilbudet vokser hele tiden.

 

Handelsbankens Bull passer for deg som tror på en oppgang i markedet, mens Bear passer for deg som tror på en nedgang. Med et Bull-produkt tjener du penger når markedet stiger, og med et Bear-produkt tjener du penger når markedet faller. Avkastningen din blir dessuten dobbelt så stor som den prosentvise forandringen i markedet på daglig basis. Handelsbankens Bull & Bear er børsnoterte verdipapirer, noe som gjør at du på en enkel måte kan kjøpe og selge gjennom din internettmegler, bank eller megler. Verdipapiret kan eksempelvis være koblet til en aksje, en aksjeindeks eller en råvare. Som regel finnes verdipapiret både som Bull & Bear. Sammenlignet med utviklingen i en aksje, et indeksfond eller en råvare er det betydelig mer fart i Bull & Bear.

Er du Bull?

Hvis du tror markedet skal stige er du Bull. For å få en bra avkastning når markedet stiger kan du kjøpe Bull. Om du for eksempel er overbevist om at prisen på olje skal stige kjøper du derfor Bull  som er koblet til oljeprisen. Om oljeprisen stiger med to prosent, stiger verdipapiret med fire prosent. Bull verdipapiret gir deg altså en dobbelt så høy avkastning som den prosentvise oppgangen i oljeprisen. Du kan altså få en høy gearing. Tar du feil, og oljeprisen faller to prosent, taper du i stedet fire prosent.

Er du Bear?

Hvis du tror markedet skal falle er du Bear. For å tjene penger på en nedgang kan du kjøpe Bear. Om du for eksempel er sikker på at prisen på olje skal falle kjøper du derfor Bear koblet til oljeprisen. Om oljeprisen faller med to prosent stiger verdipapiret med fire prosent. Bear verdipapiret gir deg altså en dobbelt så høy avkastning som den prosentvise nedgangen i oljeprisen. Slik kan dårlige tider i oljemarkedet være gull verdt for deg. Tar du feil, og markedet går motsatt vei av hva du trodde, taper du penger.

Risiko i Bull & Bear

Bull og Bear er produkter som innebærer risiko for de som eier verdipapiret. Du skal ikke investere penger du ikke har råd til å tape. Du skal heller ikke investere i Bull eller Bear dersom du enten ikke forstår, eller er usikker på hvilken risiko du påtar deg. Disse risikoene er av ulik natur:

 

Markedsrisiko
Markedsrisiko innebærer at verdipapiret svinger med markedsutviklingen. For Bull og Bear bestemmes markedsrisikoen av to hovedelementer – det ene er utviklingen i det markedet et enkelte verdipapiret er knyttet til, det andre er hvilken eksponeringsgrad verdipapiret har. Det finnes Bull og Bear på ulike underliggende, som for eksempel aksjeindekser, oljepriser, enkelt aksjer osv. Dette betyr at Bull og Bear som er knyttet til eksempelvis OBX, de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs, er avhengig av verdiutviklingen i denne indeksen, mens Bull og Bear som er knyttet til oljeprisen er avhengig av utviklingen i denne prisen. Når markedet i Bull & Bear du har kjøpt går riktig vei blir avkastningen du får minst den dobbelte av den daglige utviklingen. Det motsatte vil skje dersom markedet går i feil retning du vil tape doobelt så mye. Om markedet går i feil retning taper du dermed dobbelt så mye som den daglige utviklingen i det markedet eller underliggende som verdipapiret er knyttet til. Det er dette vi mener med eksponeringsgraden. Du kan likevel aldri tape mer enn du har investert, så lenge du ikke låner penger for å investere. Vi advarer mot å ta opp lån for å investere i Bull og Bear. Markedsrisikoen er høy, og verdiene kan svinge mye over korte tidsperioder. Bull og Bear der dermed ikke typiske spareprodukter.


Kredittrisiko
Verdipapiret utstedes av Handelsbanken, og derfor innebærer et kjøp en kredittrisiko på Handelsbanken. Kredittrisiko er risikoen for at Handelsbanken ikke klarer å innfri sine forpliktelser. Dersom Handelsbanken dermed skulle få  betalingsproblemer, kan verdipapirene bli verdiløse. Handelsbanken er som kredittinstitusjon underlagt strenge krav til kapitaldekning, og er også underlagt offentlig tilsyn og løpende rapporteringsplikt. I tillegg rates Handelsbanken jevnlig av Standard & Poor’s (S&P) og Moody’s. Handelsbankens nåværende rating fra S&P er AA- og från Moody’s Aa2. Handelsbanken vurderer derfor kredittrisikoen som lav.

Likviditetsrisiko 
I visse perioder kan det være vanskelig eller umulig å handle i verdipapiret. Dette kan for eksempel inntreffe ved liten likviditet i markedet eller hvis handelen på relevant markedsplass i en periode stenges eller ilegges restriksjoner. Også tekniske problemer kan forstyrre handelen.

Valutarisiko

 For Bull- og Bear verdipapirer koblet til et marked der det handles i annen valuta enn norske kroner, påvirkes verdipapirets verdi av valutakursforandringene mellom den valutaen og norske kroner. Det betyr at selv om utviklingen i underliggende skulle tilsi at verdipapiret skulle gi en positiv avkastning, kan denne helt eller delvis bli redusert som følge av at valutakursutviklingen går motsatt vei. Et potensielt verdifall (tap) kan også bli større enn utviklingen i underliggende skulle tilsi, dersom valutakursforandringen også går feil vei.


Komplekse produkter
Bull & Bear er finansielle instrumenter som inneholder et derivatelement, i og med at verdipapiret endrer seg med det dobbelte av verdiutviklingen i det underliggende verdipapiret er koblet til. Kunden får dermed en verdiutvikling som ville tilsvare en investering som er den dobbelte av den kunden selv har foretatt. Produktet er dermed gearet. I følge verdipapirforskriften § 10-19 defineres finansielle instrumenter som inneholder derivatelementer som komplekse finansielle instrumenter. Investering i slike instrumenter kan medføre høyere risiko enn investering uten derivatelementer. For Bull og Bear er det spesielt den høye markedsrisikoen man bør merke seg.

Bull & Bear

Last ned pdf